Nếu máy cài đặt controller có nhiều port mạng (IP ) thì người quản trị có thể chỉnh sửa các tập tin system.properties để tự thiết lập một IP chính xác cho UniFi Access Point giao tiếp với Controller qua IP đó.

System_ip=a.b.c.d          # IP này sẽ dùng khi Adopt UniFi Access Point