Cloud Key được thiết kế cho không quá 30 thiết bị Unifi trên Site và 1000 kết nối đồng thời

Ví dụ như một Site như bên dưới Cloud Key có thể hoạt động tốt:

  • 1 USG (Gateway)

  • 1 US24 (Switch)

  • 24 UniFi Access Point

  • 1000 kết nối đồng thời