Tổng quan

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng máy chủ ảo miễn phí 12 tháng của Amazon để cài đặt controller. Với cấu hình máy chủ : t2.micro 1 CPU, 1Gb ram, 30 G HDD

Đăng nhập / Đăng ký và triển khai một máy chủ ảo

Step 1 : login và đăng ký tài khoản miễn phí trên trang https://aws.amazon.com/

Step 2 : Sau khi đăng nhập vào, chọn trung tâm Datacenter khu vực gần bạn nhất (góc trên bên phải màn hình “Oregon” )

Step 3. Trong phần Computer, chon EC2

Step 4 : Khởi tạo máy chủ và làm theo các bước

Tạo máy chủ

Step 1 : Trong phần  Amazon Machine Image (AMI).  Chọn hệ điều hành : Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM), SSD Volume Type. Chọn Next.

Step 2 : Trong phần Instance Type. Chọn General purpose, t2.micro instance type. The t2.micro has 1 vCPU, 1GiB Ram. Chọn Next.