I. Đăng nhập vào Cloud controller

Tiến hành tải chương trình về điện thoại vào “Play Store” tìm kiếm từ khóa “UniFi” và cài đặt APP và chạy ứng dụng -> điền các thông tin được cung cấp

 

II. Cài đặt tên hiển thị WiFi ( SSID)

Vào Setting -> Wireless Networks -> Creat New Wireless Networks -> nhập các thông tin

 

III. Giới hạn băng thông

Bước 1 : Vào Setting -> User Group -> Creat tạo group tương ứng với băng thông cần giới hạn -> lưu

Bước 2 : Gán group đó vào tên Wifi cần giới hạn băng thông  Setting -> Wireless Networks ->

Chọn tên wifi cần gán -> Edit    -> tiến hành gán vào -> Lưu