Mặc định thời gian cho chế độ tự động refresh dữ liệu là 2 phút. Tuy nhiên ta có thể điều chỉnh mức thời giam về thấp hơn. Chọn tab Refresh và chọn số phút.